Skip Navigation
Menu

Xiaoshuai He

Photo: Xiaoshuai He

Environmental Sciences
xh117@envsci.rutgers.edu

Research Area

Dr. John Reinfelder's group
Methylmercury bioaccumulation, Hg stable isotopes